โครงการกฏหมายสู่โรงเรียนและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

20160224_114820[1]20160224_115219(0)[1]

มื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณพิต  นำโดย ท่านคณบดีชาญยุทธ   หาญชนะ  พร้อมด้วยคณาจารย์  ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมโครงการกฎหมายสู่โรงเรียนและชุมชน  ประจำปีการศึกษา  2558  ที่โรงเรียนจริยานุสรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทั้งกฎหมายแพ่ง ฯ  และกฎหมายอาญาให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  70  คน

ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  ได้มอบเกียรติบัตรให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น

ขอแสดงความนับถือ

อ.ดนัย  ลามคำ