หลักสูตร

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ         :  Bachelor of  Public Administration

2.  ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)            :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ)     :  Bachelor of  Public Administration

ชื่อย่อ     (ภาษาไทย)           :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ     (ภาษาอังกฤษ)     :  B.P.A. (Public Administration )

 

3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต