บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1. ดร.ชาญยทธ   หาญชนะ               คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 2. อ.วัชราภรณ์    พรมพลเมือง          หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. ดร.พิชัยรัฐ      หมื่นด้วง                อาจารย์ประจำ
 4. ดร.พิชัย         ขวัญทอง                อาจารย์ประจำ
 5. ดร.บุญเหลือ   บุพผามาลา            อาจารย์ประจำ
 6. ดร.ธราเทพ     ยงโชติวุฒิกุล        อาจารย์ประจำ
 7. ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วนาค               อาจารย์ประจำ
 8. อ.แสงอุษา     ภู่มงคลสุริยา          อาจารย์ประจำ
 9. อ.พินันท์        ลาดบัวขาว            อาจารย์ประจำ
 10. อ.พีระยุทธ     ศิลาพรหม             อาจารย์ประจำ
 11. อ.ทักษะ        ปาระแก้ว               อาจารย์ประจำ
 12. อ.ดนัย           ลามคำ                  อาจารย์ประจำ