ผลงาน

20160224_114823[1]

20160224_115219(0)[1]

โครงการกฏหมายสู่โรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนจริยานุสรณ์ วันที่ 24  ก.พ 59 โดยคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนและ/หรือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเรื่องของกฎหมายทั้งในด้าน กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และกฎหมายปกครองที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

2.   เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  และผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านกฎหมาย

3.  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

5.  เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์  และวิทยาลัยพิชญบัณฑิตให้เป็นที่รู้จักกว้าง  ขวางขึ้น

6      เพื่อนำปัญหาที่ค้นพบไปสู่งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน