เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ คณะรัฐศาสตร์  เป็นส่วนงานทางวิชาการส่วนงานหนึ่งตามโครงสร้างของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ซึ่งได้ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ หลักสูตร ๔ ปี สำหรับผู้จบการศึกษา ปวช. หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปวส.,อนุปริญญา ปัจจุบัน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)   คณะรัฐศาสตร์  ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และนางสาววัชราภรณ์   พรมพลเมือง  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รวมอาจารย์จำนวนทั้งหมด  ๑๒  คน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ปรัชญา “ วิชาการคุณภาพ         นำสู่วิชาชีพที่มั่นคง ” ปณิธาน คณะรัฐศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดปณิธานในการดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามปณิธานของคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ดังนี้ (๑)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (๒)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดบริการวิชาการแก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ (๓)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีสานและของไทย (๔)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตลอดชีวิต (๕)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และวิถีประชาธิปไตย (๖)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดีและมีความประพฤติเหมาะสมตามกาลเทศะ (๗)    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำ  วิสัยทัศน์ “ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์   เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ” พันธกิจ (๑)   ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (๒)   ด้านการวิจัย  สร้างองค์ความรู้  ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม (๓)   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการกับองค์กรท้องถิ่น  และให้การบริการวิชาการแก่สังคม (๔)   ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น